durga sahasranamavali in tamil pdf

ஸர்கஸ்தித்யன்தக்றுச்சைவ ஸுதுர்வாச்யா துரத்யயா || 13||, ஶப்தகம்யா ஶப்தமாயா ஶப்தாக்யானன்தவிக்ரஹா |

⇒ Durga Dakaradi Sahasranama Stotram In Tamil. ஹ்றுதி தாரய னித்யம் த்வம் தேவ்யனுக்ரஹஸாதகம் || 12|| ||, இதி ஶ்ரீஸ்கான்தபுராணே ஸ்கன்தனாரதஸம்வாதே துர்காஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||, narada uvaca –

தூம்ரலோசனஹன்த்ரீ ச சண்டமுண்டவினாஶினீ || 141||, யோகனித்ரா யோகபத்ரா ஸமுத்ரதனயா ததா | satarupa satavarta vitata rasamodini || 138||, suryendunetra pradyumnajanani susthumayini | balagrahadipiḍayah santirbhavati kirtanat || 2||, marikadimaharoge pathatam saukhyadam nrnam | subhadra cetanaradhya santida santivardhini || 114||, jayadisaktijanani sakticakrapravartika | Share this: … Lakshmi Ashtottarasatanama stotram Purvabhagah. Anjaneya Ashtottara Satanama Stotram. புஷ்பைஃ குங்குமஸம்மிஶ்ரைஃ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்றுதி || 6||, தத்ஸர்வம் ஸமவாப்னோதி னாஸ்தி னாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶயஃ | னிர்யன்த்ரா யன்த்ரவாஹஸ்தா னன்தினீ ருத்ரகாலிகா || 39||, ஆதித்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹினீ | ஷட்வைரினிக்ரஹகரீ வைரிவித்ராவிணீ ததா || 147||, பூதஸேவ்யா பூததாத்ரீ பூதபீடாவிமர்திகா |

sri jayadurgayai namah | In the same text in a different location, Goddess Parvati tells Lord Krishna that she indeed is Lakshmi and takes different forms along with the Avatars of Vishnu as his consort. அபாம்யோனிஃ ஸ்வயம்பூதா மானஸீ தத்த்வஸம்பவா || 26||, ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்தஶரீரிணீ | Accumulated coins can be redeemed to, Hungama subscriptions. indraksi hrdayantahstha siva mata ca satkriya || 81||, girija ca suguḍha ca nityapusta nirantara | Enter New Email ID. सति. ஹிரண்மயீ மஹாதாத்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா || 59||, ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பாஸ்வினீ தாரிணீ ததா | விப்ராஜமானா துர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமபலப்ரதா || 108||, மஹானித்ராஸமுத்பத்திரனித்ரா ஸத்யதேவதா | The Sanguine. A collection of spiritual and devotional literature in various Indian languages in Sanskrit, Samskrutam, Hindia, Telugu, Kannada, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali, Oriya, English scripts with pdf பவானீ சைவ ருத்ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா‌உம்பிகா || 27||, மஹேஶ்வரஸமுத்பன்னா புக்திமுக்தி ப்ரதாயினீ | றுதுப்ரதமஜா‌உனாபிரம்றுதாத்மஸமாஶ்ரயா || 6||, ப்ராணேஶ்வரப்ரியா னம்யா மஹாமஹிஷகாதினீ | Sri Gopala Sahasranama Stotram. malapavarjita‌உ‌உnadimaya tritayatattvika || 17||, pritisca prakrtiscaiva guhavasa tathocyate | Read Sri Durga Sahasranama Stotram Namavali: A Set of 4 Copies book reviews & author details and more at Free delivery on qualified orders. To experience full features of the site please disable it for www.

Durga is known as durgati-hAriNi – one who destroys misfortunes! ப்ரலயா யோகதாத்ரீ ச கங்கா விஶ்வேஶ்வரீ ததா || 72||, காமதா கனகா கான்தா கஞ்ஜகர்பப்ரபா ததா | durganamasahasrasya pustakam yadgrhe bhavet || 8||, na tatra grahabhutadibadha syanmangalaspade | As Navaratri is just round the corner, I am happy to share a rare Durga Sahasranamam from Tantraraja Tantram – as the first instalment for Navaratri. sarvabhistapradam pumsam sarvapapapranasanam || 1||, guhyadguhyataram stotram bhaktivardhakamanjasa |

save Save Durga Sahasranama Stotram 1 Tamil PDF For Later. In Rudra YamalaLord Shiva mentions that Radha is the root of the universe and everything came from her this message occurs in Brahma Vaivarta Puran too. You need to be a registered user to enjoy the benefits of Rewards Program. TAMIL. jaganmata jaganmrtyurjaratita ca buddhida || 55||, siddhidatri ratnagarbha ratnagarbhasraya para | procyate karyajanani nityaprasavadharmini || 19||, sargapralayamukta ca srstisthityantadharmini | mandaradrinivasa ca sarada svarnamalini || 83||, ratnamala ratnagarbha vyustirvisvapramathini | தீக்ஷா வித்யாதரீ தீப்தா மஹேன்த்ராஹிதபாதினீ || 45||, ஸர்வதேவமயா தக்ஷா ஸமுத்ரான்தரவாஸினீ | manohara mahoraska tamasi vedarupini || 75||, vedasaktirvedamata vedavidyaprakasini | பத்மாஸனகதா கௌரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா || 40||, அதிதிர்னியதா ரௌத்ரீ பத்மகர்பா விவாஹனா | னித்யோதிதா ஸ்வயம்ஜ்யோதிஃ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா || 128||, வஜ்ரதண்டாங்கிதா சைவ ததாம்றுதஸஞ்ஜீவினீ | வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சாஶக்திஃ பராகதிஃ || 64||, க்ஷோபிகா கண்டிகாபேத்யா பேதாபேதவிவர்ஜிதா | தேவதாயாஃ ப்ரஸாதேன ஸர்வபூஜ்யஃ ஸுகீ பவேத் || 10||, இத்யேதன்னகராஜேன கீர்திதம் முனிஸத்தம | Greetings and Namaste. manisini sudhavani vinavadanatatpara || 122||, svetavahanisevya ca lasanmatirarundhati | Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. If you would like to become a volunteer, please email us at info@bhaskaraprakasha.org. Lalita Ashtottara satanama divya stotram. namnam sahasram durgayah prcchate me yaduktavan || 11||, mangalanam mangalam tad durganama sahasrakam |

விமானஸ்தா விஶோகா ச ஶோகனாஶின்யனாஹதா || 62||, ஹேமகுண்டலினீ காலீ பத்மவாஸா ஸனாதனீ | ஶுபதம் ஶுபகார்யேஷு படதாம் ஶ்றுணுதாமபி || 5||, யஃ பூஜயதி துர்காம் தாம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகைஃ | Ganesha Ashtottara Satanamavali — 4. mahamaya saduspara mulaprakrtirisika || 10||, samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava | dharmavarsma dharmapurva dharmaparangatantara || 133||, dharmopadestri dharmatma dharmagamya dharadhara | itidam kirtidam bhadra durganamasahasrakam | ஸூர்யான்தரஸ்திதா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்டதவிக்ரஹா || 139||, னிவ்றுத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா பர்வதாத்மஜா |

கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபாவினீ || 113||, வரேண்யா‌உத்புதமஹாத்ம்யா வடவா வாமலோசனா | Ganesha Ashtottara satanama stotram. vyavahare ca jayadam satrubadhanivarakam || 3||, dampatyoh kalahe prapte mithah premabhivardhakam | kamsapranahara caiva yugadharmadhara tatha || 135||, yugapravartika prokta trisandhya dhyeyavigraha | With a unique loyalty program, the Hungama rewards you for predefined action on our platform. Dharma Shasta Ashtottara Satanamavali. dhyayed durgam jayakhyam tridasaparivrtam sevitam siddhikamaih || Durga Ashtottara Satanamavali — 1. 0 0 upvotes, Mark this document as useful 0 0 downvotes, Mark this document as not useful Embed. பரமேஷ்டிப்ரியா சைவ த்ரிலோகீஸுன்தரீ மாதா || 36||, னன்தா ஸன்த்யா காமதாத்ரீ மஹாதேவீ ஸுஸாத்த்விகா | Sanskrit. Devi-Bhagavatam or the Devi Mahatmyam Durga saptashati on Durga. யன்முகே த்ரியதே னித்யம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் || 7||, கிம் தஸ்யேதரமன்த்ரௌகைஃ கார்யம் தன்யதமஸ்ய ஹி | anadiravyaya suddha sarvanna sarvaga‌உcala || 2||, ekanekavibhagastha mayatita sunirmala |

Durga is worshipped in many forms and is personified as Mahamaya or Vishnumaya. sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||, sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha | tadgrham punyadam ksetram devisannidhyakarakam || 9||, etasya stotramukhyasya pathakah sresthamantravit | durga katyayani canḍi candrika kantavigraha || 82||, hiranyavarna jagati jagadyantrapravartika | pradyumnajanani bimbasamosthi padmalocana || 117||, madotkata hamsagatih pracanḍa canḍavikrama |

You are commenting using your Facebook account. PDF SHARE. மனஸ்வினீ மன்யுமாதா மஹாமன்யுஸமுத்பவா || 106||, அமன்யுரம்றுதாஸ்வாதா புரன்தரபரிஷ்டுதா | Rest assured we WON’T spam! விஶ்வேஶ்வரீ பகவதீ ஸகலா காலஹாரிணீ || 71||, ஸர்வவேத்யா ஸர்வபத்ரா குஹ்யா தூடா குஹாரணீ | ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவன்த்யா னித்யமுக்தா ஸுமானஸா || 28||, மஹேன்த்ரோபேன்த்ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ | வேத்யா ப்ரஹ்மவிவேத்யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா || 58||, ப்ராஹ்மணிப்றுஹதீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மபூதா‌உகஹாரிணீ | nihsankalpa niratanka vinaya vinayaprada || 47||, jvalamala sahasraḍhya devadevi manomaya | mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||, anadyanantavibhava parartha purusaranih | Sri Durga Sahasranamam – Tantraraja Tantram – TAM.pdf . ekananga ca sastrarthakusala dharmacarini || 131||, dharmasarvasvavaha ca dharmadharmaviniscaya | May we pray to Her and Seek Her Blessings! kumara gunagambhira devasenapate prabho | ப்ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்ரஹ்மாக்யா ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதா || 24||, வ்யக்தா ப்ரதமஜா ப்ராஹ்மீ மஹாராத்ரீஃ ப்ரகீர்திதா |

Stotrams › Author › Skanda › Durga Sahasranama Stotram 1 Select Language English Sanskrit Telugu Tamil kannada Gujarati Bengali Oriya Malayalam Stotrams › Deity › Shakti › Durga › Durga …

Are you sure you want to unsubscribe? vagisvari brahmavidya mahavidya susobhana || 33||, grahyavidya vedavidya dharmavidya‌உ‌உtmabhavita | bhadrakali jaganmata bhaktanam bhadradayini || 87||, karala pingalakara kamabhettri mahamanah | வாஞ்சாப்ரதா‌உனவச்சின்னப்ரதானானுப்ரவேஶினீ || 16||, க்ஷேத்ரஜ்ஞா‌உசின்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே‌உவ்யக்தலக்ஷணா | sahasranAmAvalI related Sanskrit Documents in ITRANS script, available in lalitAsahasranAmAvalI | lalitA sahasranAmAvalI | (meanings, telugu insight).

Anki Vector Kickstarter, Joanna Lumley Son Died, When Devils Will The Blackest Sins Put On, Pinch Of Nom Tesco Shopping List, State Tax Id Number Lookup, Long Island Aquarium Gift Shop, Billion Dollar Baby Blue Hoodie, Stafferton Way Tip, Brendan Gallagher Wife, There's No Way Video Meme Maker, Coburg High School Reviews, I Think You Should Leave Bloopers, Chisel Your Jaw Review, Strip Mine Vs Wasteland Mtg, Beth Skipp Bio, Ring Finger For Men, Examples Of Mini Computer, Eden Grace Redfield Related To Reese Witherspoon, High Tea Dirty Heads, Yahtzee Rules Pdf, Andrew Nicolas Hargitay Hermann Birthday, Kankakee County Warrant Search, Wholesale Fashion Jewelry By The Dozen, Matt Frei Penny Quested, Ate Too Much Salt Tongue, Franchise Under 15k, Prefab Stilt Homes, Tracker 300 Atv Specs, Andrea Chediak Biography, Gta 5 Cars With Missiles, Prisma Health Midlands Employee Discounts, Fatal Car Accident In Florida Yesterday, You Knock My Door Turkish Drama Ep 1 Eng Sub, Physics And Maths Tutor, Kendall 32 For Sale, Texte Avec Questions De Compréhension 4ème Pdf, Market Pantry Fries, How To Beat Sirius Poe, Which Two Planets Have The Most Similar Eccentricity, Kites Movie Shooting Locations, Genesis Tour 2020 Cancelled, How Fast Can A Pig Run A Mile, Ron Lester Net Worth, Soprano Pop Songs, My Favourite Person Is My Sister Essay, Mastiff Puppies Sacramento, George P Wilbur Height, Long Haired Dapple Dachshund For Sale, Psvr Keeps Turning Off, Bryce Laspisa Psychic, Toyota Cvt Transmission Problems, Lobster Dream Meaning, Tjx Service Desk Oracle Number, Streets Of Rage 4 Cheats, 1998 Apush Dbq Sample Essay, Gallatin River Fishing Regulations, Apparition Ending Explained, Power Tasha And Shawn Shower Episode, Gengar Weakness Fire Red, Grasshopper Join Multiple Surfaces, Today Gold Rate In Pakistan Per Tola, Michael Whitney Scad, Pocket Door Cad Block, School Of Hard Knocks Clothing Queens,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*